Schoolovereniging

De vereniging is de ‘eigenaar’ van van de 2 hervormde scholen in Genemuiden. De officiële naam is de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Genemuiden. Deze vereniging heeft leden. De leden hebben elk jaar een vergadering: de ledenvergadering. Op deze ledenvergadering worden de financiën besproken en wat er dat jaar op hoofdlijnen in het jaar is gebeurd.

Iedereen die tenminste 21 jaar oud is en verklaart in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging kan lid worden van deze vereniging. Leden dienen (voor zover mogelijk) hun kinderen onderwijs te laten volgen aan één van de drie scholen van de vereniging.

Raad van Toezicht

De leden van de lokale Raad van Toezicht worden benoemd door de Schoolvereniging. Deze lokale leden controleren of de bestuurder de scholen van die vereniging wel goed bestuurt. Ze doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. Ook kijken ze of de identiteit van de school passend is. Daarvoor zijn ze betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit.

De schoolvereniging is bereikbaar via het contactformulier.

Medezeggenschapsraad

De lokale Medezeggenschapsraad (MR) geeft haar instemming en advies over thema’s die specifiek voor ons kindcentrum gelden. Veel zaken waarover een MR meepraat, meedenkt en adviseert, komen jaarlijks terug. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel, de schoolgids en de schoolresultaten. Ook kunnen onderwerpen als veiligheid op de scholen en lesmethodes aan de orde komen.

De MR is te bereiken via het contactformulier.

GMR

Naast de lokale MR kent elke schoolvereniging met meerdere scholen een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) met bevoegdheden op verenigingsniveau. De medezeggenschapsraden werken nauw samen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de drie scholen (GMR). In deze samenstelling komen onder meer het formatieplan, de begroting en de jaarrekening aan de orde. Vanzelfsprekend worden de eigen school gerelateerde zaken enkel besproken binnen de lokale MR.

De GMR is te bereiken via het contactformulier.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijk op school. De Levensbron kent verschillende vormen van ouderbetrokkenheid, zoals bijvoorbeeld de Ouderactiviteitencommissie, Verkeersouders, een Pleinbrigade.